مارک مک نالی

مارک مک نالی

مارک مک نالی مدرس سیاست در دانشگاه غرب اسکاتلند، بریتانیا است. علایق پژوهشی وی در تاریخ اندیشه سیاسی، نظریه دموکراتیک، ایدئولوژی و درگیری ایدئولوژیک و سیاسی در ایرلند قرن بیستم است. وی یکی از سردبیران گرامشی و سیاست های جهانی (2009) است و به طور گسترده ای در زمینه ماهیت و کاربرد ایده های گرامشی منتشر شده است.

کتاب های مارک مک نالی

آنتونیو گرامشی