فرانکو مازه تی

فرانکو مازه تی

فرانکو مازه تی (Franco Masetti) نویسنده هلندی می باشد.

کتاب های فرانکو مازه تی

1001 تمرین کاربردی شطرنج