پرویز سعیدی

پرویز سعیدی

پرویز سعیدی متولد سال 1344، دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول می باشد.

کتاب های پرویز سعیدی