سوزان فون دیتز

سوزان فون دیتز

سوزان فون ديتز (Susanne von Dietze) مربی سوارکاری آمریکایی می باشد.

کتاب های سوزان فون دیتز

تعادل در حرکت