جانت استیونز

جانت استیونز

جانت استیونز نویسنده و تصویرگر بسیاری از کتابهای مصور دوست داشتنی از جمله Tops & Bottoms ، یک کتاب افتخار کالدکات است. او با خواهر و همکار نویسنده اش، سوزان استیونز کرامل، پرفروش های تحسین شده The Great Fuzz Frenzy ، Help Me، Mr. Mutt ، The Little Red Pen و موارد دیگر را ایجاد کرد. او همچنین تصویرگر کتاب های Epossumondas است که توسط کلین سالی، داستان نویس مشهور نوشته شده است. جانت استیونز در کلرادو زندگی می کند.

کتاب های جانت استیونز

خودکار قرمزی کوچولو