سباستین هافنر

سباستین هافنر

رایموند پرتزل (27 دسامبر 1907 - 2 ژانویه 1999)، معروف به نام مستعار سباستین هافنر، روزنامه نگار و مورخ آلمانی بود. هافنر به عنوان مهاجر زمان جنگ در انگلیس استدلال کرد که اسکان نه تنها با هیتلر بلکه با رایش آلمان که هیتلر با آن قمار کرده بود غیرممکن است. صلح تنها با بازگرداندن "هفتاد و پنج سال از تاریخ آلمان" و بازگرداندن آلمان به شبکه ای از کشورهای کوچکتر تأمین می شود.

کتاب های سباستین هافنر

از بیسمارک به هیتلر


پیشوا