جیمز کارن

جیمز کارن

جیمز كارن استاد ارتباطات در کالج گلداسمیت لندن است. وی بیش از 18 کتاب منتشر کرده است.

کتاب های جیمز کارن

فهم نادرست اینترنت