اولا ترلیندن

اولا ترلیندن

دکتر اولا ترلیندن (Ulla Terlinden)، استاد جامعه شناسی شهری، گروه برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی چشم انداز، دانشگاه کسل می باشد. اولا ترلیندن در کلوه در ناحیه راین سفلی بزرگ شد. وی پس از آموزش در زمینه طراحی گرافیک، در دانشگاه فنی برلین در رشته جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری تحصیل کرد. وی از سال 1978 تا 1983 دستیار تحقیق در جامعه شناسی شهری و منطقه ای بود.
به دنبال آن خود اشتغالی در دفتر برنامه ریزی شهری و جامعه شناسی شهری (در دفتری که با کرستین دورهفر مشترک بود) با تخصص در زمینه تهیه مسکن برای زنان بدسرپرست، برنامه ریزی اجتماعی در مناطق بازسازی و تاریخچه فرهنگی مسکن.
در سال 1988 دکترای خود را در دانشگاه فنی برلین گذراند و در آنجا به عنوان استاد جامعه شناسی واجد شرایط شد. وی سپس به عنوان استاد بازدید و جایگزین استاد شد. وی از 1995 تا 2008 استاد بنیان های اقتصادی اجتماعی سیستم های شهری در دانشگاه کسل بود. وی از سال 1998 تا 2000، به عنوان رئیس، مسئول برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی مطالعات انگلیسی زبان در منطقه پروژه "شهر" دانشگاه بین المللی زنان در دانشگاه های کسل و هانوفر بود.
وی عضو انجمن جامعه شناسی آلمان و بخش جامعه شناسی شهری و منطقه ای و همچنین دوستان بایگانی جنبش زنان آلمان در کسل است. زمینه های تحقیق و تدریس وی شامل تحقیقات شهری جامعه شناختی و مطالعات جنسیتی در برنامه ریزی شهری و معماری است.

کتاب های اولا ترلیندن

شهر و جنسیت 1