علی افضل صمدی

علی افضل صمدی

من علی افضل صمدی متولد اردیبهشت ماه سال 1317 کرمانشاه ایران.  تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی را در کرمانشاه به پایان رسانده و لیسانس شیمی را از دانشکده علوم تهران گرفتم در دانشکده علوم پاریس ابتدا بخشی از دروس شیمی اتمی دوره لیسانس را گذرانده و سپس موفق به اخذ فوق لیسانس و دکترای سیکل سوم در شیمی هسته ای ازدانشکده علوم پاریس شدم.

کتاب های علی افضل صمدی