مرید قنبری ننیز

مرید قنبری ننیز

مرید قنبری ننیز متولد سال 1314 ، یکی از ارکان حفظ وتداوم هنر نمایش مذهبی تعزیه در رابر وروستای ننیز بوده وسالها در نقش شمرخوان که از نقشهای مهم وبرجسته مجالس اصلی تعزیه است ایفای نقش می کند ومنصب گردانندگی ومعین البکایی مجالس شبیه خوانی را دارد. 

کتاب های مرید قنبری ننیز

هفده مجلس شبیه خوانی