جوزف د کتنر‏‫

جوزف د کتنر‏‫

جوزف د کتنر‬‏‫ (Ketner II (1955-2018)) کرسی پرورش هنر معاصر و سرپرست برجسته اقامت در کالج Emerson ، بوستون، ایالات متحده است. کتنر بیش از سی سال که کیوریتور و مورخ هنر نمایشگاه ها و انتشاراتی را در مورد موضوعات مختلفی از هنر آمریکای آفریقایی آمریکایی قرن نوزدهم، به ویژه رابرت اس. بود.

کتاب های جوزف د کتنر‏‫

شاهزاده پاپ اندی وارهول