شادی سمیعی فر

شادی سمیعی فر

شادی سمیعی‌فر متولد سال 1359، نویسنده ایرانی است.

کتاب های شادی سمیعی فر

53 اصل متقاعدسازی