فریدریکه اشنایدر

فریدریکه اشنایدر

فریدریکه اشنایدر در TU Berlin ، Uni Stuttgart و در مدرسه معماری بارتلت لندن، معماری تحصیل کرد ، جایی که در سال 1992 فارغ التحصیل شد. وی بعنوان سردبیر، نویسنده، گرافیست و طراح صحنه فعال بود یا در حال فعالیت است. وی، در میان سایر موارد، در بیرخاوزر سه نسخه اول "مسکن اطلس با طرح طبقه" و چندین مونوگراف معماری را منتشر کرد.

کتاب های فریدریکه اشنایدر