جفری تی ریکلسون

جفری تی ریکلسون

جفری تالبوت ریکلسون (31 دسامبر 1949 - 11 نوامبر 2017) نویسنده و محقق آمریکایی بود که روند جمع آوری اطلاعات و امنیت ملی را مطالعه می کرد. او حداقل سیزده کتاب و مقالات زیادی در مورد اطلاعات تألیف کرد و چندین سند از منبع آرشیو امنیت ملی را مدیریت می کرد. 

کتاب های جفری تی ریکلسون

چشمان مخفی آمریکادر فضا