محمدرضا مریدی

محمدرضا مریدی

دکتر محمدرضا مریدی متولد سال 1357؛ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، از مطالعه‌گران تصویر است. او خود را پژوهشگر تصویر می‌داند که در ساختار جامعه‌شناسی هنر به مطالعه گفتمان‌های رایج در هنر ایران می‌پردازد

کتاب های محمدرضا مریدی