سارا آر بامن

سارا آر بامن

سارا بامن نویسنده کتاب "نوری در دریاچه" و یک معلم انگلیسی سابق دبیرستان و راهنمایی است که اکنون به عنوان مشاور آموزشی کار می کند. وی از کالج گرینل و دانشگاه میشیگان فارغ التحصیل شد و سپس به تدریس انگلیسی در خارج از کشور در سه کشور مختلف ادامه داد. پس از گذراندن چند سال در روستای شمال شرقی ورمونت، وی اخیراً به همراه همسرش و دو فرزندشان به میشیگان بازگشت.

کتاب های سارا آر بامن

معمای دریاچه