کریستینا هیبرت

کریستینا هیبرت

کریستینا جی. هیببرت، نویسنده کتاب یادداشت برنده جایزه این چگونه رشد می کنیم و من بدون تو کیستم. او یک مربی سابق تناسب اندام و یک روانشناس بالینی فعلی است، متخصص در ورزش و سلامت روان، غم و اندوه، از دست دادن فرزند، والدین، ارزش شخصی و رشد شخصی.

کتاب های کریستینا هیبرت