داین گهارت

داین گهارت

دایان گهارت (Diane R. Gehart) دانشیار رشته ازدواج و خانواده درمانی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورتریج، عضو هیئت علمی در موسسه ماربورگ است و بیش از 15 سال روان درمانی انجام داده است.

کتاب های داین گهارت