مجید اسطیری

مجید اسطیری

مجید اسطیری متولد سال 1364 در تهران است و دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی است. او را می‌توان نویسنده‌ای جوان و ساعی در عرصۀ داستان نویسی دانست. دقت نظر و توجه ویژه به امور عادی و به ظاهر جزئی و ایجاد خلاقیت در آن از خصیصه‌های نوشتاری اوست. از این نویسنده تا به حال آثار زیادی در نشریات چاپی و الکترونیکی و مجموعه‌های داستانی مشترک به چاپ رسیده است. مجموعه داستان تخران اولین اثر مستقل استیری است و توسط انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسیده است.
کتاب «رمق» نیز کتاب دیگر اوست که توسط انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسیده است.

کتاب های مجید اسطیری

رمق


تخران