حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری

حسام الدین مطهری داستاننویس ایرانی، متولد دهم آبان ۱۳۶۶
نوشتن برای من جستجویی افتانوخیزان در پی معنا است. در این مسیر، در این تلاشِ تنهایی برای کشفِ هستی، من خودم را شخم میزنم و شرحه شرحه میکنم.

کتاب های حسام الدین مطهری

پسران سالخورده


تذکره اندوهگینان