یان پ آلبری

یان پ آلبری

یان آلبری استاد روانشناسی در دانشگاه South South Bank London ، عضو همكار انجمن روانشناسی انگلیس و روانشناس سلامت بهداشت است. او به طور گسترده ای در زمینه عمومی شناخت اجتماعی منتشر كرده است اما علاقه خاصی به توسعه و حفظ رفتارهای اعتیاد آور و عملکرد سوگیری شناختی واهی دارد. او همچنین ویراستار دستیار روانشناس - انتشار ماهانه انجمن روانشناسی انگلیس است.

کتاب های یان پ آلبری