علی هادوی

علی هادوی

علی هادوی متولد سال 1372، دانشجوی دکتری فلسفه محض دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، کارشناس ارشد فلسفه دین دانشگاه تهران، کارشناس فلسفه اسلامی دانشگاه قم می باشد. وی مدیر آموزشی موسسه تحقیقات اجتماعی تاک، دبیر انجمن فلسفه دانشگاه قم، عضو هیئت تحریریه مجله دانشجویی-تخصصی فلسفه دین دانشگاه تهران است.

کتاب های علی هادوی

شر و بشر