روبر مور

روبر مور

روبر مور مدیر علوم رفتاری برنامه اقامت عملی خانواده در مرکز پزشکی سانتا مونیکا UCLA و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی UCLA است.

کتاب های روبر مور