الن اسپراگنز

الن اسپراگنز

الن اسپراگنز سمینارها و کارگاه های آموزشی Letters To My Younger Self را در سراسر جهان برای شبکه های رهبری زنان و برنامه های توسعه رهبری می کند. کتاب‌ها، سخنرانی‌ها، سمینارها و محصولات او به زنان الهام می‌دهد تا خرد درونی خود را کشف کنند و آن را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

کتاب های الن اسپراگنز

آنچه درباره موفقیت می دانم


آنچه اکنون می دانم


اگر آن موقع می دانستم