ارشیا دکامی

ارشیا دکامی

من ارشیا دکامی مدیر این گروه آموزشی هستم و سالها در صنایع گوناگون ایران مدیریت کرده ام. مشاور مدیران ارشد برندهای معروف و سازمانهای بزرگی بوده ام و به خوبی وضعیت بسیار بد سیستم های مدیریتی ایران را از نزدیک مشاهده کرده و کاملا می شناسم. همچنین خوب می دانم که سایتها و کتابهای فراوانی وجود دارند که با آب و تاب روشهای مدیریتی مختلف را معرفی می نمایند که به جرات می توان گفت که اکثر قریب به اتفاق،  ترجمه هایی از سیستم های مدیریتی کشورهای دیگر و عمدتا آمریکا ، ژاپن و کشورهای اروپایی هستند. اما در تمامی آنها دو چیز مهم مشترک است:

کتاب های ارشیا دکامی

قابلیت های ارتباطی مدیر


قابلیت های شخصی مدیر


سرباز درون