ژوزف گرنی

ژوزف گرنی

ژوزف گرنی چهار بار نویسنده پرفروش نیویورک تایمز شده است. همکار نویسنده مکالمات مهم، مسئولیت پذیری اساسی، تأثیرگذار: علم جدید پیشرو در تغییر و تغییر هر چیز. وی یکی از بنیانگذاران VitalSmarts و اخیراً یکی از بنیانگذاران آکادمی The Other Side است.

کتاب های ژوزف گرنی