سوزان هیوارد

سوزان هیوارد

زمینه های اصلی تحقیق سوزان هیوارد (متولد 1945) مطالعات فیلم فرانسه و مطالعات فرهنگی فرانسه است. او سردبیر مطالعات در سینمای فرانسه است که توسط Intellect نیز منتشر شده است.

کتاب های سوزان هیوارد