بهمن نامورمطلق

بهمن نامورمطلق

بهمن نامور مطلق (متولد ۱۳۴۱) نشانه‌شناس ایرانی و استادیار گروه فرانسه دانشگاه شهیدبهشتی‌ست. او پس از سپری شدن کارشناسی مترجمی زبان فرانسه برای ادامه تحصیل به فرانسه عزیمت کرد. کارشناسی ارشد خود را در رشته زبانشناسی و رایانه از دانشگاه بلزپاسکال در کلرمون-فران گرفت. سپس دکتری خود را در رشته ادبیات تطبیقی و در همان دانشگاه ادامه داد. او از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۸ دبیر و معاون پژوهشی فرهنگستان هنر بود. وی هم اکنون معاون پژوهشی خانه هنرمندان ایران است.

کتاب های بهمن نامورمطلق

درآمدی بر اسطوره شناسی


بینامتنیت


درآمدی بر بینامتنیت


طاق بستان


نقد تکوینی در هنر و ادبیات


آیینه آفتاب


اسطوره متن بنیافرهنگی