مایکل دیکسون

مایکل دیکسون

جی مایکل دیکسون ، دکتر ، مشاور جراح و مدرس ارشد جراحی در واحد پستان ادینبورگ و عضو کالج سلطنتی جراحان ادینبورگ و انگلیس است.

کتاب های مایکل دیکسون

بیماری های پستان