رفیع الدین مرزبان فارسی

رفیع الدین مرزبان فارسی

رفیع‌الدین مرزبانی شیرازی فارسی، از شاعران قرن سوم هجری قمری بود. درباره رفیع‌الدین مرزبانی شیرازی فارسی اطلاعات چندانی در دست نیست و منابع، اخبار گوناگون و گاه متناقضی از او به دست داده‌اند. گفته شده که وی اهل شیراز و شاعری بلیغ و خوش‌سخن بود. برخی او را معاصر ابوسلیک گرگانی،  از شعرای معاصر عمرو بن لیث صفاری (حکومت ۲۶۵-۲۸۷ هـ) دانسته و بعضی هم‌عصر حنظله بادغیسی، حکیم و شاعر درگذشته ۲۱۹ هـ، و گروهی نامبرده را از سرایندگان سده چهارم، و جمعی وی را در زمره شاعران قرن ششم و از شاعران دولت سلجوقیان دانسته‌اند،  اما به نظر می‌رسد که با توجه به معاصر بودن وی با ابوسلیک گرگانی و حنظله بادغیسی که قولی قوی است، وی از شاعران قرن سوم بوده است.

کتاب های رفیع الدین مرزبان فارسی

فرامرزنامه کوچک