امیلی واپنیک

امیلی واپنیک

امیلی واپنیک نویسنده و جامعه ساز برنده جایزه است. سخنرانی وی در TED ، "چرا بعضی از ما یک تماس واقعی نداریم" ، 6 میلیون بار مشاهده شده است و به 37 زبان ترجمه شده است.

کتاب های امیلی واپنیک

همه چیز بودن