جروم فلدمن

جروم فلدمن

جروم فلدمن استاد برجسته مهندسی برق و علوم کامپیوتر در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی است. وی از سال 2005 عضو انجمن پیشرفت آمریکایی آمریکا و از سال 1990 عضو انجمن پیشرفت هوش مصنوعی است.

کتاب های جروم فلدمن

از مولکول تا استعاره