زولتان کوچش

زولتان کوچش

زولتان کوچش (Zoltan Kovecses) استاد زبانشناسی، گروه مطالعات آمریکایی، دانشگاه Eotvos Lorand است. او نویسنده استعاره و احساس (2002) ، و استعاره: مقدمه عملی (2000) است.

کتاب های زولتان کوچش

استعاره


زبان، ذهن و فرهنگ


استعاره ها از کجا می آیند؟