فیلیپ سیب

فیلیپ سیب

فیلیپ سیب استاد روزنامه نگاری و دیپلماسی عمومی و استاد روابط بین الملل در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است. از 2009 تا 2013، او مدیر مرکز دیپلماسی عمومی USC بود.
وی نویسنده یا ویراستار کتابهای متعددی از جمله اثر الجزیره است. تروریسم جهانی و رسانه های جدید الجزیره انگلیسی؛ دیپلماسی در زمان واقعی دین و دیپلماسی عمومی؛ و آینده دیپلماسی.
او مرتباً در هافینگتون پست می نویسد و سردبیر / سردبیر دو مجموعه کتاب دانشگاهی و سردبیر مشترک مجله Media، War، and Conflict است.

کتاب های فیلیپ سیب