کارن اس والچ

کارن اس والچ

دکتر کارن اس. والچ ، به عنوان یک مربی و مربی اجرایی، یک شریک در Clair-Buoyant Leadership ، LLC است. او یکی از خالقان برنامه های صدور گواهینامه مذاکره کوانتوم و یک عضو هیئت علمی ممتاز دانشکده مدیریت جهانی Thunderbird است.

کتاب های کارن اس والچ

مذاکره کوانتومی