اسرافیل شفیع زاده

اسرافیل شفیع زاده

اسرافیل شفیع زاده متولد سال 1330، دارای دکترای اقتصاد گردشگري از اسپانیا، کارشناس ارشد توریسم بین المللی از انگلستان، کارشناس ارشد مدیریت صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران، کارشناس علوم اقتصادي از دانشگاه علامه طباطبائی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي مدیرعامل گردشگری ایران
عضو هیئت مدیره و جامعه تورگردانان، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت یاسمین سافاري در اسپانیا، عضو انجمن صنفی دفاتر و مسافرت هوایی و جهانگردی ایران می باشد.

کتاب های اسرافیل شفیع زاده