جیم دثمر

جیم دثمر

جیم دثمر، نویسنده، استاد و نظریه‌پرداز رهبری و مدیریت آمریکایی است.

کتاب های جیم دثمر