دایانا چاپمن

دایانا چاپمن

دایانا چاپمن، نویسنده و استاد مدیریت و رهبری آمریکایی است.

کتاب های دایانا چاپمن

رهبری از بالای خط