کیلی وارنر کلمپ

کیلی وارنر کلمپ

کیلی وارنر کلمپ، نویسنده و تئوریسین مدیریت و رهبری آمریکایی است.

کتاب های کیلی وارنر کلمپ

رهبری از بالای خط