عماد قائنی

عماد قائنی

عماد قائنی، مدرس و مشاور رهبری و مدیریت و کارآفرین موفق ایرانی است.

کتاب های عماد قائنی

رهبری از بالای خط