پرویز حسینی

پرویز حسینی

رویز حسینی متولد 24 شهریور 1334 در ماهشهر است و از کارهای او می توان به مجموعه شعر "اندوه منتشر"، "با صدای باران مرا به یاد بیاور"، "آواز قو"، "من فقط گریه ها یادم مانده است" و ترجمه "باران ساز" (گزیده ای از شعرهای یان استرگرن شاعر سوئدی)، ترجمه "جشن ها و یورش ها" (مجموعه 15 نقد بر رمان های دهه 60 به بعد آمریکا از ایرونیگ ها (و چندین ترجمه و نقد دیگر اشاره کرد.

کتاب های پرویز حسینی

بلندی های ماچوپیچو