فواد نظیری

فواد نظیری

فواد نظیری شاعر و مترجم است. از آثار پیشین فواد نظیری به آثار ترجمه یی و تالیفی «رومئو و ژولیت»، «شب زنبیل سیاهی است»، «در توفان گل سرخ»، «مصر باستان»، «روزنه های خزانی»، «مادر زمین»، «جنگل حلبی»، «خوردن عسل کلمات» و «برادر عقاب، خواهر آسمان» می توان اشاره کرد.

کتاب های فواد نظیری

حکایت زمستانی


۲۲,۵۰۰ | ۱۸,۰۰۰ تومان

رومئو و ژولیت


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

تیمون آتنی


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

سنگ های آسمانی


۳,۰۰۰ | ۲,۴۰۰ تومان