فواد نظیری

فواد نظیری

فواد نظیری شاعر و مترجم است. از آثار پیشین فواد نظیری به آثار ترجمه یی و تالیفی «رومئو و ژولیت»، «شب زنبیل سیاهی است»، «در توفان گل سرخ»، «مصر باستان»، «روزنه های خزانی»، «مادر زمین»، «جنگل حلبی»، «خوردن عسل کلمات» و «برادر عقاب، خواهر آسمان» می توان اشاره کرد.

کتاب های فواد نظیری

رویایی به شب نیمه تابستان


طوفان


حکایت زمستانی


تیمون آتنی


رومئو و ژولیت


هزار و یک به هم اینک!


بالی از عقیق بالی از چخماق


در توفان گل سرخ


آب چال


داستان هایی از هزار و یک شب


ساعت دوازده بار نواخت


نامه هایی به فلیسین


توبه تو در باد


لحظه در تو و ماه


سمندر، ورای عشق


برادر عقاب، خواهر آسمان


زندگی


سنگ های آسمانی


خوردن عسل کلمات