فواد نظیری

فواد نظیری

فواد نظیری شاعر و مترجم است. از آثار پیشین فواد نظیری به آثار ترجمه یی و تالیفی «رومئو و ژولیت»، «شب زنبیل سیاهی است»، «در توفان گل سرخ»، «مصر باستان»، «روزنه های خزانی»، «مادر زمین»، «جنگل حلبی»، «خوردن عسل کلمات» و «برادر عقاب، خواهر آسمان» می توان اشاره کرد.

کتاب های فواد نظیری

طوفان


حکایت زمستانی


تیمون آتنی


داستان هایی از هزار و یک شب


رومئو و ژولیت


توبه تو در باد


لحظه در تو و ماه


سمندر، ورای عشق


بالی از عقیق بالی از چخماق


در توفان گل سرخ


زندگی


سنگ های آسمانی


خوردن عسل کلمات