فواد نظیری

فواد نظیری

فواد نظیری شاعر و مترجم است. از آثار پیشین فواد نظیری به آثار ترجمه یی و تالیفی «رومئو و ژولیت»، «شب زنبیل سیاهی است»، «در توفان گل سرخ»، «مصر باستان»، «روزنه های خزانی»، «مادر زمین»، «جنگل حلبی»، «خوردن عسل کلمات» و «برادر عقاب، خواهر آسمان» می توان اشاره کرد.

کتاب های فواد نظیری

طوفان


نامه هایی به فلیسین


غوطه ی خاطرات،در چشمه ی خیال


حکایت زمستانی


آب چال


رومئو و ژولیت


تیمون آتنی


هزار و یک به هم اینک!


در توفان گل سرخ


ساعت دوازده بار نواخت


توبه تو در باد


لحظه در تو و ماه


سمندر، ورای عشق


پنجره هایی به فصل پنجم سال


برادر عقاب، خواهر آسمان


زندگی


سنگ های آسمانی