فواد نظیری

فواد نظیری

فواد نظیری شاعر و مترجم است. از آثار پیشین فواد نظیری به آثار ترجمه یی و تالیفی «رومئو و ژولیت»، «شب زنبیل سیاهی است»، «در توفان گل سرخ»، «مصر باستان»، «روزنه های خزانی»، «مادر زمین»، «جنگل حلبی»، «خوردن عسل کلمات» و «برادر عقاب، خواهر آسمان» می توان اشاره کرد.

کتاب های فواد نظیری

طوفان


تیمون آتنی


رومئو و ژولیت


توبه تو در باد


لحظه در تو و ماه


حکایت زمستانی


سمندر، ورای عشق


بالی از عقیق بالی از چخماق


در توفان گل سرخ


غوطه ی خاطرات،در چشمه ی خیال


سنگ های آسمانی


روزنه های خزانی


خوردن عسل کلمات