آزاده رحیمی

آزاده رحیمی

آزاده رحیمی متولد سال 1357، نویسنده ایرانی است.

کتاب های آزاده رحیمی

استیو جابز غلط کرد با تو