احمد اخوت

احمد اخوت

احمد اخوت (زاده ۱۳۳۰ در اصفهان) داستان‌نویس، داستان‌شناس، مترجم و منتقد ادبی است. وی دارای مدرک دکترای زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی است. وی از یاران حلقه ادبی جنگ اصفهان بوده‌است. همچنین وی عضو شورای نویسندگان فصلنامه زنده رود است.

کتاب های احمد اخوت

تفنگ چخوف


خود نوشتن


نقش هایی به یاد


جنگل بزرگ


تا روشنایی بنویس!


کتاب فرشتگان


میس جینی و زنان دیگر


کارآگاه دهکده


اسب ها و آدم ها


کتاب من و دیگری


پروست و من


گنج نامه


به انتخاب مترجم


صدای سوم


اقیانوس


دو بدن شاه


برادران جمال زاده


ای نامه!


این یازده تا