محمدمهدی احمدی

محمدمهدی احمدی

محمدمهدی احمدی متولد سال 1337، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

کتاب های محمدمهدی احمدی

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی