سعید زاهد

سعید زاهد

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی متولد سال 1330، مسؤل پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی و اجتماعی و همچنین عضو هیات علمی دانشگاه شیراز می باشد.

کتاب های سعید زاهد