اریک ام فاتور

اریک ام فاتور

اریک ام. فاتور نقش فناوری های اطلاعات و ارتباطات را در سیستم های سیاسی بین المللی مطالعه می کند. وی پیش از این در کالج هندریکس، دانشگاه کلرادو و دانشگاه ایالتی کلرادو، سیاست های بین المللی و سیاست خارجی آمریکا را تدریس کرده است.

کتاب های اریک ام فاتور