جکلین فارل

جکلین فارل

جكلين فارل (Jacqueline Farrell) متولد سال 1951، نویسنده آمریکایی است.

کتاب های جکلین فارل

بحران بزرگ