جان شری

جان شری

جان شری مددکار اجتماعی در بخش روانپزشکی کودک و خانواده در بیمارستانی در دوبلین است. او همچنین نویسنده ی چندین کتاب است.

کتاب های جان شری

قدرت والدین