علی اسودی

علی اسودی

علی اسودی متولد سال 1357، دارای کارشناسی  زبان وادبیات عربی دانشگاه خوارزمی، کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتری دانشگاه تهران زبان وادبیات عربی می باشد. 

کتاب های علی اسودی

فن ترجمه و تعریب کاربردی